Ngoại hối là gì ?
Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất toàn cầu và có độ linh động lớn nhất thị trường tiền tệ. Mỗi ngày lượng giao dịch trung bình cao nhất có thể đạt mức cao nhất là 40 nghìn tỷ USD. Không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ tổ chức hoặc thao tác từ bất kỳ quốc gia nào. Sự ảnh hưởng của tỷ giá do cơ quan quốc gia công bố, công bằng, minh bạch. Hổ trợ 24/24, hình thức giao dịch T+0, song phương, dù giá tăng hay giảm cũng có cơ hội kiếm được lợi nhuận. Tỷ giá hay còn được gọi là giá cả ngoại tệ, là giá trị tiền tệ của quốc gia này và quốc gia khác, hoặc có thể hiểu là tỷ giá tiền tệ giữa hai quốc gia. Giao dịch ngoại hối trên thực tế chính là dựa trên sự tăng giảm tỷ giá tiền tệ.
Yếu tố ảnh hưởng đến ngoại hối
Ngoại tệ có thể xem là một hàng hóa, mà giá cả của hàng hóa thì chịu sự ảnh hưởng lớn nhất từ cung cầu, và các yếu tố ảnh hưởng bao gồm : chính sách ngoại tệ của ngân hàng trung ương, tình trạng tài chính của quốc gia, tình hình chính trị, thiên tai v.v… Giá trị của hàng hóa thương mại xoay quanh giá trị của hàng hóa mà biến động, giá trị tiền tệ của một quốc gia tùy thuộc vào tín dụng và kinh tế của quốc gia đó và cũng phản ánh nền kinh tế của quốc gia đó. Do đó, người đầu tư có thể dựa vào tình hình kinh tế của quốc gia đó mà dự đoán sự biến động tiền tệ.